[Edison in the Holy Land]

1903
[Edison in the Holy Land]

[Palestine 1932/3]

1932
[Palestine 1932/3]

[האחיים לומייר בארץ הקודש: פלשתינה 1896]

1896
[האחיים לומייר בארץ הקודש: פלשתינה 1896]

[קרן היסוד גליל]

תאריך לא ידוע
[קרן היסוד גליל]

[קרן היסוד ירושלים]

תאריך לא ידוע
[קרן היסוד ירושלים]

אביב בגליל

פרד דונקל
אביב בגליל חינם

אדמה

1949
אדמה

האחים לומייר בארץ הקודש: יפו, בית לחם, ירושלים

1896
Lumiere in the Holy Land: Jaffa, Bethleem, Jerusalem

הבלתי לגאליים

מאיר לוין
הבלתי לגאליים להזמנה

הר הצופים לפני 1948

תאריך לא ידוע
הר הצופים לפני 1948

חיי היהודים בארץ ישראל

נוח סוקולובסקי
חיי היהודים  בארץ ישראל חינם

יום אחד בדגניה

1937
יום אחד בדגניה

עבודה

הלמר לרסקי
עבודה להזמנה

פלשתינה

לא ידוע
פלשתינה חינם

שיבת ציון

יעקב בן דב
שיבת ציון חינם