חיי היהודים בארץ ישראל

נוח סוקולובסקי
חיי היהודים  בארץ ישראל חינם