Kapo in Jerusalem

Uri Barbash
קאפו בירושלים To order