שחור

שמואל הספרי
שחור להזמנה

צור הדסים

גדעון קולירין
צור הדסים להזמנה